Tour Châu Á

Ba miền xứ Đài

9.775.000 VNĐ

4 ngày 4 đêm
6 ngày 5 đêm Malaysia
5 ngày 4 đêm BangKok
5 ngày 4 đêm Malaysia
10 ngày 9 đêm
6 ngày 5 đêm Australia
4 Ngày 3 Đêm Singapore
5 ngày 4 đêm BangKok
4 ngày 3 đêm Indonesia

Khám phá Úc Châu

43.975.000 VNĐ

5 ngày 5 đêm
5 ngày 4 đêm Hàn Quốc
5 ngày 4 đêm

Trung hoa cẩm tú

15.250.000 VNĐ

7 ngày 6 đêm
4 Ngày 3 Đêm
1 2